zadzwoń i zapytaj o ofertę
MENU

AREN TIME

Linia obrączek AREN TIME powstała z myślą o naszych Klientach pragnących posiadać wyjątkowy symbol małżeństwa. Chcieliśmy aby nasza obrączka posiadała dodatkową moc – Kapsułę Czasu.

AREN TIME wedding rings were created for our clients wishing to have a unique marriage symbol. We wanted our wedding ring to have extra power – Time Capsule.

Te nietypowe obrączki AREN TIME  pozwalają  zachować sekret Waszej miłości na zawsze. W Kapsule Czasu możecie umieścić zdania, cytaty, które będą zawsze z Wami niewidoczne dla innych.  Słowa miłości wierności, życzenia, dedykacje. Zamknięta Kapsuła Czasu wzmacnia Wasz związek, a otwarcie jej po latach będzie miłym powrotem do pięknych chwil.

AREN TIME wedding rings allow you to keep the secret of your love forever. In the Time Capsule you can put sentences, quotes that will always be with you invisible to others. Words of love of fidelity, wishes, dedications. Closed Time Capsule strengthens your relationship, and opening her after years will be a pleasant return to beautiful moments.

 • Obrączki wykonujemy ze złota próby 585, w kolorze żółtym lub białym.
 • Kapsuła Czasu jest pojemnikiem w którym zostaje umieszczony tekst podany przez narzeczonych.
 • Pojemnik jest zapieczętowany i zabezpieczony przed wpływem czynników zewnętrznych.
 • Ze względu na konstrukcję, zmiana rozmiaru obrączki jest możliwa  w małym zakresie, po konsultacji w salonie.
 • Tekst w Kapsule może zawierać do 24 słów.
 • Otwarcie Kapsuły Czasu, na życzenie Klientów odbywa się w salonie AREN jubiler.  Przy otwarciu Kapsuł Czasu, mile widziana jest obecność obojga małżonków. Termin otwarcia należy ustalić wcześniej z pracownikiem salonu.
 • Nietypowe Obrączki objęte są dożywotnią gwarancją na stop złota.
 • Możliwe jest ponowne – jednorazowe wypełnienie Kapsuły Czasu i zapieczętowanie jej.
 • Grawerowanie obrączek jest bezpłatne z możliwością wpisanie daty otwarcia Kapsuł Czasu.
 • Samodzielna próba lub otwarcie Kapsuły Czasun spowoduje utratę gwarancji.
 • Zakup obrączek premiowany jest ZŁOTĄ KARTĄ KLIENTA.
 • Wzór obrączek jest opatentowany.
 • The wedding rings are made of gold sample 585, in yellow or white.
 • The Time Capsule is the container in which the text given by the brides is placed.
 • The container is sealed and protected from external influences.
 • Due to the design, resizing of the wedding ring is possible to a small extent, after consultation in the salon.
 • The text in the capsule can contain up to 24 words.
 • Opening of the Time Capsule, at the request of customers is held in the AREN salon jeweler. At the opening of the Time Capsule, the presence of both spouses is welcome. Opening times should be fixed in advance with the salon employee.
 • Engagement rings come with a lifetime warranty for gold alloys.
 • It is possible again – one time filling of the Time Capsule and sealing it.
 • Engraving wedding rings is free, with the possibility of entering the opening date of the Time Capsule.
 • A self-test or opening of the Time Capsule will void your warranty.
 • Purchase the wedding rings is rewarded with GOLD CUSTOMER CARD.
 • The pattern of the wedding rings is patented.
Wszelkie prawa zastrzeżone Aren 2015 ®